Regulamin

§1.
Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
Doręczenie to proces dostarczenia towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem przewoźnika.
Firma Kurierska to podmiot, świadczący usługi doręczenia towarów we współpracy ze sprzedawcą.
Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a
także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze sprzedawcą umowę o świadczenie usługi.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień towarów przez klienta.
Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z towarami.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem sklepu.
Sklep Little Frank to sklep, prowadzony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem www.e-littlefrank.com.
Sprzedawca to Nature Native Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba: ul. Polnej 4, 18-500 Kolno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801925, NIP: 2910229195 oraz REGON: 384286993, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu Little Frank. Ze sprzedawcą można skontaktować się przy użyciu adresu e-mail: hello@e-littlefrank.com lub pod numerem telefonu: 511 511 991
Sprzedaż to usługa sprzedaży towarów, świadczona przez sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania towarów i zapłaty sprzedawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu przez sprzedawcę w celu sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§2.
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Little Frank 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej sklepu. Klienci mogą w dowolnym czasie – uzyskać dostęp do regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej sklepu Little Frank informacje nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W celu korzystania ze sklepu Little Frank, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
6. Korzystanie ze sklepu Little Frank może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do internetu oraz transmisji danych, w zakresie ustalonym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług Klient korzysta.

§3.
Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego

1. Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem sklepu internetowego 7 dni w tygodniu przez 24 h/dobę – przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień towarów, w obszarze koszyka klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W obszarze koszyka Klient wprowadza albo wybiera:
a. informacje rozliczeniowe,
b. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres doręczenia,
c. metodę płatności.
3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami doręczenia i płatności.
4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów ujętych w zamówieniu.
5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu towarów przez sprzedawcę.
7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe towary, zmianę adresu doręczenia.
8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
a. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
b. dokonanie podziału towarów podlegających dostarczeniu na część, której doręczenie jest możliwe oraz część, której doręczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§4.
Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży towarów na odległość.
2. Przedmiot umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania towarów i zapłaty sprzedawcy ceny tych towarów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny towarów lub usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasów towarów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do doręczenia Klientowi towarów bez wad.
5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez sprzedawcę.
6. Wydanie towarów odbywa się:
a. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dni robocze pod adres podany przez Klienta,
b. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia do paczkomatu za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dni robocze do paczkomatu wybranego przez Klienta.
7. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod doręczenia towarów, oraz związanych z nimi kosztów, zostały opublikowane na stronie internetowej sklepu Little Frank, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
8. Wydanie towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
9. Potwierdzenie wydania towarów firmie kurierskiej w celu ich doręczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą kiedy została wydana Klientowi.
11. W przypadku wyboru przez Klienta opcji doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostarczona przesyłka powinna zostać sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera.
12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zażądać od kuriera sporządzenia na tą okoliczność protokołu uszkodzenia przesyłki.

§5.
Płatności

1. Wartość płatności z tytułu sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika towarów, znajdującego się na stronie internetowej sprzedawcy w momencie zamówienia towaru.
2. Ceny podane na stronie internetowej sklepu Little Frank przy danym towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów doręczenia i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i doręczenia towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu doręczenia towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami doręczenia i transakcji.
5. Sprzedawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
6. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
7.Istnieje możliwość płatności za pobraniem. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
a. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
b. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
c. uznania przez sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Klienta do sklepu obciążają Klienta.

§6.
Newsletter

1. Przedmiotem niniejszej usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.
2. Aby zamówić usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu Little Frank.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez sprzedawcę.
5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia usługi newsletter do sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności sklepu Little Frank i za jego pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu Little Frank lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail.

§7.
Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listownie lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do przedmiotowego regulaminu.
3. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klienta jest obowiązany przesłać reklamowany towar na adres sprzedawcy.
4.Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego do sprzedawcy poniesie Sprzedawca.
Sprzedawca nie jest natomiast zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów doręczenia towarów, jeżeli klient wybrał sposób doręczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną.
7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi za pomocą przelewu na rachunek bankowy wskazany na przez Klienta.
8. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

§8.
Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1.Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b.złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
c.skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
2. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl.

§9.
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do przedmiotowego regulaminu.
3. Wyjątek stanowią wyroby medyczne, które nie podlegają zwrotowi i mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami).
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy sprzedaży towaru dostarczanego opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało naruszone po doręczeniu.
5. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§10.
Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze sklepu Little Frank nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze sklepu Little Frank, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa sklepu Little Frank, projekt graficzny sklepu Little Frank, struktura sklepu Little Frank, sklep, kod źródłowy lub skompilowany sklepu, strony internetowe służące do obsługi sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez sprzedawcę w związku z udostępnieniem sklepu Little Frank stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania sklepu Little Frank i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości sklepu Little Frank i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności sklepu Little Frank.

§11.
Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie od daty jego opublikowania na stronie internetowej sklepu Little Frank.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez sprzedawcę.
3. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu Little Frank.
4. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

§12.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu Little Frank oraz nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu Little Frank oraz nienależyte wykonywanie usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których sprzedawca świadczy usługi,
c. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
5. W stosunku do umów zawartych ze sprzedawcą, w przypadku niezgodności regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
6. W przypadku, gdy postanowienia regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w regulaminie.

——————————————————

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu:
Nature Native Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 18-500 Kolno
(e-mail: hello@e-littlefrank.com)

Ja………………………… niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1.
2.
3.

Nr i data zamówienia:

Data odbioru przesyłki z zamówieniem:

Imię i nazwisko:

Adres:

Data:

——————————————————-

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adres do wysyłki reklamacji:
Nature Native Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 18-500 Kolno
(e-mail: hello@e-littlefrank.com)

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Reklamacja dotyczy:

  • umowy sprzedaży z dnia ………………… towaru …………………………., nr zamówienia ………………z dnia ……………………….

Data stwierdzenie przyczyny reklamacji:

…………………………………….

Opis problemu:

…………………………………….

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady towaru lub usługi
wymiana towaru na wolny od wad
obniżenie ceny towaru
odstąpienie od umowy